Health Promotion

Digitalt engelskspråklig læreverk om helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor sykepleie

Perspektivskifte i sykepleierutdanningen

Hovedutfordringene de kommende årene innenfor helsesektoren vil være ikke-smittsomme sykdommersosial ulikhet i helsepsykisk helse og rus, endringer i livsstil og befolkningsutvikling. Det er et skifte i perspektiv innenfor helseprofesjonen fra det syke (patologi) til helsefremming (salutogenese) i en befolkning som endres av alder, livsstil og migrasjon.

For å løfte opp og frem de nye perspektivene innenfor helseprofesjonen utvikles det et nytt digitalt læreverk på rngeldk og en lærebok på norsk.

Gjennom det digitale læreverket og boken vil sykepleierstudentene få en innføring og kunnskap knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid. Det vil være fokus på å gi studentene kunnskapen om hvordan perspektivene kan og bør tas i bruk i møte med pasienter i dag og i fremtiden.

Det legges også et kritisk blikk på mulige utviklingstrekk som fremmer teknologisk/maskinelle og overindividuelle systemtiltak på bekostning av sykepleierens profesjonelle og personlige bidrag og omsorg for pasienter og pårørende.


Prosessen

Anne-Martha Utne Øygarden – Redaktør Folkehelse

Det er laget disposisjon og et godt grunnlag for utviklingen av en norsk lærebok i trykt format som utgis på Gyldendal Akademisk forlag.

Det skal også utvikles et digitalt læreverk på engelsk som publiseres i Bokskapet på Oslo Met. Dette læreverket utvikkes for bruk i  PISA-modellen og skal være klar for bruk av studenter i 2021/22.