Helseteknologi


Et digitalt kurs om innovasjon, teknologi og samfunnsendringer i profesjonsutdanningen

En helseprofesjon i endring

Norge har en befolkning der flere lever lenger, og mange lever med kroniske sykdommer. Frem mot 2060 vil vi trenge nesten dobbelt så mange årsverk innen helse og omsorg, hvis vi holder på dagens organisering (Holmøy, E. og Kjelvik J. (2013) Dette gjør det nødvendig å tenke nytt rundt organisering av helsetjenester i Norge, og hvordan ressursene i helsesektoren kan utnyttes på best mulig måte. (Utdrag fra ”Denne gangen er det personlig” – Teknologirådet, 2017).

Digital teknologi vil endre viktige forutsetninger for hva vi kan gjøre og hvordan vi organiserer oss som samfunn og innenfor helseprofesjonen. Kurset i helseteknologi vil knyttet dette aspektet inn i sykepleierutdanningen slik at fremtidens sykepleier har en grunnleggende forståelse for hvordan de skal ta i bruk helseteknologi, og hvordan de selv kan bidra til å skape innovasjon både organisatorisk og teknisk på området.

Profesjonen står ovenfor store endringer, der teknologi spiller en viktig rolle. Ved hjelp av digital teknologi kan en overvåke og analysere aktivitet og helsetilstand hos pasienter og befolkningen generelt. Teknologien støtter kommunikasjon og intervensjon i sanntid mellom helsevesen, pasienter og pårørende. Hvordan vil dette påvirke sykepleiernes arbeidshverdag? Det digitale læreverket skal gi sykepleierstudentene en forståelse for hvordan helseteknologi vil bli en støttefunksjon i deres arbeidshverdag. Det vil være stort fokus på å  gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan teknologien fungerer og hvordan innkommende data og analyseres med bakgrunn i sykepleievitenskapen.


Prosessen

Mona Gammelli, redaktør Helseteknologi

Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har manglet et bidrag innenfor Helseteknologi. Dette er bakgrunnen for at det våren 2018 utvikles et digitalt lærverk innenfor dette feltet. Kursets redaktør Mona Gammelli og medieredaktør Emma Vestli har innhentet ekspertise fra både private og offentlige instanser, samt kunnskapsrike fagansatte ved høgskolen til å bidra inn i kurset. Det digitale læreverket er bygd opp basert på PISA-modellen og en test av kurset vil kjøres ovenfor sykepleierstudenter høsten 2018.